Ochrana osobních údajů a organizační řád

 

Ochrana osobních údajů

 
Akademie Alternativa s.r.o., nábř. Přemyslovců 867/8, Olomouc, PSČ 779 00, je společnost s ručením omezeným. Hlavním úkolem naší organizace je rozvoj, výchova a vzdělávání studentů umělecko – terapeutických oborů.
 
Akademie Alternativa s.r.o., nábř. Přemyslovců 867/8, Olomouc, PSČ 779 00 zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Akademie Alternativa s.r.o.  je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
 
 • přijímací řízení do prvního ročníku,
 • zajištění vzdělávání,
 • zajištění sebezkušenostního výcviku, studia, seminářů, workshopů, konferencí, umělecko – terapeutické praxe,
 • poskytování poradenských služeb, supervize,
 • výběrová řízení na zaměstnance
 • pracovněprávní a mzdová agenda
 • evidence uchazečů o zaměstnání
 • poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • ochrana majetku a osob
 • prezentace vzdělávací instituce
 • organizace výjezdů, pobytových kurzů atd.
 • projekty, žádosti o dotace
 • vedení účetnictví
 • vedení a párování plateb
 • smlouvy a objednávky služeb
 
 
Kontaktní adresa správce:
Akademie Alternativa s.r.o., nábř. Přemyslovců 867/8, Olomouc, PSČ 779 00
IČ: 28586948
telefon: +420 774 175 800
e-mail: info@akademiealternativa.cz
ID datové schránky: j7sj65h
 
 
 
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se k Akademii Alternativa s.r.o. vztahují. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi institucí Akademie Alternativa s.r.o. a vámi. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Cookie:
Naše webové stránky používají tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory „cookies“ umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči.
 
Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.
 
Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:
 
 
Více informací ke cookies naleznete zde https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/
 
 
Verze 1.0 (GDPR), platnost od 1. 5. 2018
 
 
 
 

Organizační řád

 

Organizační řád - online semináře

 

 1. Akademie Alternativa s.r.o. pořádá online semináře určené pro laickou i odbornou veřejnost.
 2. Na webu Akademie Alternativa s.r.o. jsou zpřístupněny informace týkající se daného semináře, popř. cyklu seminářů., které obsahují informace především o náplni semináře, rozsahu, termínech, ceně.
 3. Po vyplnění závazné přihlášky jsou účastníkovi zaslány informace a poklady k platbě. Po přijetí platby je účastníkovi zaslán mail s heslem pro vstup do vnitřního webového systému Akademie Alternativa s.r.o. určeného pro daný typ semináře.
 4. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že uhrazení poplatku je nevratné a nevrací se ani v případě, že se účastník nezúčastní jakékoli části semináře.
 5. Akademie Alternativa s.r.o. si vyhrazuje možnost odmítnout zájemci vstup do semináře, a to zejména z kapacitních důvodů nebo z důvodů, kdy Akademie Alternativa s.r.o. vyhodnotí možnou účast daného zájemce jako rizikovou, popř. ohrožující plynulý průběh semináře nebo stav, kdy by mohlo dojít k poškození instituce. V tomto případě nebude na zájemci požadován účastnický poplatek. Dojde - li i přesto k uhrazení poplatku zájemcem, bude tento poplatek zájemci vrácen v plné výši. z důvodů uvedených v tomto bodu.
 6. Akademie Alternativa s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínů nebo lektorů v případě technických nebo organizačních důvodů na straně Akademie Alternativa s.r.o. V tomto případě nemá účastník právo na vrácení již uhrazeného poplatku.
 7. Akademie Alternativa s.r.o. si vyhrazuje právo a účastník s touto podmínkou souhlasí, že dojde - li během semináře k nevhodnému chování účastníka, popř., pokud bude účastník narušovat průběh seminář, má lektor právo účastníka z daného semináře odpojit. V tomto případě nevzniká účastníkovi nárok na vrácení poplatku.
 8. Odesláním závazné přihlášky a uhrazením poplatku bere účastník na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že po uhrazení poplatku bude účastníkovi zpřístupněn vstup do vnitřního webového systému Akademie Alternativa s.r.o. Tím započíná Akademie s plněním svých povinností vyplývajících ze vzniklého závazku, tj. počíná poskytovat služby. Účastník tak uzavřením tohoto smluvního vztahu bere tuto skutečnost na vědomí a výslovně ve smyslu §1823 občanského zákoníku souhlasí, že Akademie začne s plněním svých povinností předčasně, tj. ve lhůtě určené pro odstoupení od smluvního vztahu dle §1829 občanského zákoníku, v důsledku čehož nemá účastník právo na odstoupení od tohoto vzniklého závazku v zákonné 14 denní lhůtě v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku.
 9. Akademie Alternativa s.r.o. upozorňuje, že on-line semináře nenahrazují lékařskou či psychologickou péči. Lidé trpící psychickými problémy, jsou nervově labilní nebo trpí fobiemi, depresemi čí úzkostnými stavy, stejně jako lidé, kteří mají sklony k sebevraždě, popř. lidé užívající drogy či psychofarmaka, by měli vyhledat odbornou lékařskou či psychologickou pomoc. Akademie Alternativa s.r.o. neodpovídá za možné negativní důsledky způsobené nesprávným používáním praktických cvičení či nesprávnou aplikací teoretických informací, neodpovídá za škodu způsobenou informací nebo radou obsaženou v semináři či souvisejících materiálech ve smyslu §2950 občanského zákoníku.
 10. Akademie Alternativa s.r.o. se zavazuje k poskytnutí zpětného přehrání záznamu z daného semináře, a to po dobu sedmi dnů od zveřejnění záznamového videa ve vnitřním webovém systému. Video je určené pouze pro účastníky kurzu Akademie Alternativa, kterým byla tato přednáška určena. Jeho šíření v uložené podobě a šíření odkazu na toto video je zakázáno. Upozorňujeme, že toto video je dílem chráněným podle autorského zákona, a je určeno jen pro osobní potřebu určených účastníků kurzu. Video jako celek ani žádná jeho část nesmí být volně šířeno na internetu, ani jinak dále zveřejňováno. V případě dalšího šíření neoprávněně zasahujete do autorského práva s důsledky podle platného autorského zákona a trestního zákoníku. Děkujeme za respektování.

 

 

 

 

 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa