Mgr. Marie Beníčková, Ph.D., DT


oblast MUZIKOTERAPIE
Ředitelka Akademie Alternativa s.r.o., muzikoterapie


Web lektora
www.mb-muzikoterapie.cz

Muzikoterapeutka, akreditovaný garant muzikoterapie, supervizorka, hudební pedagožka, flétnistka a sopranistka, autorka a spoluautorka několika muzikoterapeutických metod a modelů, autorka knihy: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011) a spoluautorka knihy: Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky základní škola speciální, vysokoškolská pedagožka, krajská a okresní metodička hudební výchovy, sbormistryně, lektorka seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatelka a ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut, jednatelka za ČR (MAUT) v WFMT (Světová federace muzikoterapie), předsedkyně České hudební společnosti - Společnosti pro hudební terapii (ČHS - SPHT) a prezidentka Generálního výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií.

Muzikoterapii se věnuje od roku 1993. Věnuje se přímé terapeutické praxi s klienty i přednáškové, výukové i vědecké činnosti. V roce 2006 získala doktorát v oblasti muzikoterapie, který je opřen o dlouhodobý výzkum, jenž ověřil účinnost muzikoterapeutického působení u žáků majících problémy se školní úspěšností, a v současné době pomáhá zlepšovat kvalitu života mnoha dětem. V roce 2012 se stala absolventkou 5 – ti letého sebezkušenostního muzikoterapeutického výcviku Werbeck metody – školy odhalení hlasu (Terapie zpěvem).


Video


Vzdělání

1989 - 1993    
Gymnázium Tábor - specializace - živé jazyky

1993 - 1999     
Pd F UK Praha - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - studijní obor: český jazyk a literatura - hudební výchova

1998              
Absolventský koncert - obor příčná flétna

2006               
Pd F MU Brno – udělen titl. Ph. D.
studijní program - specializace v pedagogice  
Disertační práce: Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie

2007 - 2012    
Terapie zpěvem - škola odhalení hlasu, pětiletý sebezkušenostní výcvik a absolutorium studia Werbeck metody - dotace 622 hodin (Chorvatsko, Švýcarsko)
                 

    

 

Další vzdělávání a certifikáty

-     vzdělávání pedagogických pracovníků (hudební výchova, český jazyk,  pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, terapie)
-     vzdělávání v oblasti interpretace hudby - kurzy
-     tuzemská i zahraniční spolupráce (konzultace s předními odborníky v oborech muzikoterapie, psychologie, pedagogika a speciální pedagogika,dramaterapie, psychoterapie atd.)

     

 

Praxe

1994 - 1996    
ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav     

1998 - 2001    
ZŠ Tábor – učitelka 6. třídy
projekty : „Svět očima dítěte“ - reedukační techniky určené pro žáky s poruchami učení a chování, sociopatologické jevy
 
2000 – 2006   
DÚSP Černovice u Tábora – supervizorka muzikoterapie
 
2001 - 2006    
ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře - učitelka
 
2003 - 2005    
PdF JU České Budějovice - odborná asistentka katedry Hv
 
2005 - 2009    
PdF JU České Budějovice – výuka muzikoterapie - katedra Výchova ke zdraví
 
2004 - 2008    
PdF MU v Brně – výuka muzikoterapie v rámci celoživotního vzdělání arteterapie
 
od 2006         
PdF UP v Olomouci - katedra Hv - výuka muzikoterapie, didaktika Hv
 
2006- 2010    
VOŠS Charitas – výuka muzikoterapie
 
2007              
SAGAPO Bruntál – supervizorka muzikoterapie
 
2007 -  2011   
ZUŠ - ředitelka
 
Od 2007
Akademie Alternativa s.r.o - ředitelka a lektorka muzikoterapie

od 2012          
Členka sektorové rady - vedoucí pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut, arteterapeut.

 

 

 

Členství v profesních organizacích, lektorská činnost

1999 – 2005  
SSŠ Tábor – okresní metodička hudební výchovy
 
1999 -            
Lektorka seminářů DVPP (Střediska služeb školám - ČR, Pedagogická centra - ČR, PdF UP Olomouc – CIV, ČHS – SPHT)
 
2001 – 2004  
PC ČB– odborná a metodická činnost v krajské sekci Hv
 
2004 - 2012  
ČHS – Společnost pro hudební terapii – předsedkyně a hlavní lektorka
 
2008 - 2013
Moravská asociace uměleckých terapií o.s. / předsedkyně
2008 -          
IPPP ČR – lektorka muzikoterapie
 
2011 -            
WFMT (Světová federace muzikoterapie) - jednatelka za ČR (MAUT)

2013 -            
MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií / Funkce: Prezidentka

 


 

Publikační činnost, konference

- duben 2001 - Olomouc - konference Pd F UP Olomouc

   „Využití prvků muzikoterapie v hodinách hudební výchovy“

- červen 2002 - Ostrava - konference Pd F Ostravské univerzity - Janáčkiana „K hudebním aktivitám na jihu Čech z hlediska školní výchovy a pedagogiky volného času“

 - říjen 2002 - Brno - konference Pd F MU Brno - katedra Hv „ K problematice sluchové percepce v hudební pedagogice“

 - listopad 2002 - České Budějovice - konference Pd F JU České Budějovice „ Lze cílenými hudebními aktivitami zefektivnit hodiny českého jazyka a literatury?“

 - listopad 2002 - Olomouc - konference Pd F UP Olomouc „ K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy na základních školách“

- září 2003 - konference „Výchovu rozumem obohatit o rozměr srdce a úcty ke všemu, aneb bez celostního pohledu na svět se škola nezmění“ - Praha - muzikoterapeutická dílna

 - listopad 2004 - aktivní účast na konferenci „Hudba léčitelka“ PdF JU České Budějovice „ Prvky muzikoterapie nejen ve školní praxi“

- 2005 Břicháčková, M. (Beníčková): . Problémy sluchové percepce z pohledu muzikoterapie. Brno, 2005. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy.

- listopad 2006 – „K problematice vzdělávání v oblasti muzikoterapie a hudebně – edukační terapie“ AEDUCA FF UP Olomouc

- 2008 – Břicháčková, M. (Beníčková), Vilímek, Z.:Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky v základní škole speciální. Praha, IPPP ČR, 2008.

- 2010 – Beníčková,M., Vilímek, Z.: Hudba těla – česká muzikoterapeutická metodika (1. díl). In Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.

- 2010 - Beníčková, M.: Specifické poruchy učení z pohledu metodiky hudba těla (2.díl). In Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.

Beníčková, M.: Muzikoterapie a specifické poruchy učení, Praha: Nakladatelství Grada, 2011 - odkaz zde

 

 

Grantová činnost

2002        
PdF JU České Budějovice – Grant FRVŠ – lektorka muzikoterapie
 
2003        
PdF UP Olomouc – lektorka muzikoterapie
 
2004        
PdF JU České Budějovice – lektorka muzikoterapie
 
2005        
PdF JU České Budějovice – koordinátorka grantu MŠMT– Muzikoterapie jako prevence sociopatologických jevů
 
2006        
Grantová činnost v rámci EU, OP-RLZ

 

 

Webové odkazy na aktivní činnost v oblasti muzikoterapie 

(Pod jménem Marie Břicháčková)

K problematice hledání nových cest a přístupů k výuce hudební výchovy na základních školách - odkaz zde
Hudební pedagogika a výchova - minulost, přítomnost, budoucnost - odkaz zde
Program konference Psychologické aspekty hudební výchovy (ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie) - odkaz zde
Hudba léčitelka - odkaz zde

 

 

Média

Odkaz na mediální výstupy - zde

 


Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa